Aldoende Training

__________

 

Aldoende leren is: de toepassing telt!

We weten wel hoe zaken als communicatie, feedback geven, samenwerken enz. moeten gaan, maar het echt ook zo dóén is vaak lastig. De Aldoende aanpak is precies daarop gericht: het toepassen van professionele vaardigheden op het werk zelf. Wanneer de vaardigheden nodig zijn.

Ons aanbod

Wij verzorgen programma’s, workshops en trainingen op de volgende onderwerpen:

 

Leidinggeven

Ons aanbod

  1. Training Praktisch Leidinggeven – 4 x 1 dagdeel

Basisvaardigheden voor operationeel leidinggevenden met het accent op het functioneren van de eigen afdeling. In de training werken we met de eigen vraagstukken van de deelnemers. 

  1. Leergang Gevorderd Leidinggeven – 3 x 1 dagdeel 

Ontwikkeltraject voor ervaren operationeel leidinggevenden, afdelingshoofden en midden-managers met accent op specifieke vraagstukken betreffende de inrichting van de afdeling.

  1. Masterclass Strategisch Leiderschap – 2 x 1 dagdeel

Een serie interventies voor eindverantwoordelijke directeuren met het accent op actuele transitiethema’s en de koers van de organisatie. 

Leiderschapsvisie en theoretisch uitgangspunt 

Het leiderschapsmodel op basis van Quinn (zie afbeelding) is ons theoretisch uitgangspunt. De leidinggevende is in dit model de spil die het bedrijfsonderdeel en de spelers daarin overziet. Naar buiten kijkend beziet de leidinggevende de markt van opdrachtgevers en gebruikers. Naar binnen kijkend ziet zij/hij de organisatie met de medewerkers en de processen. De leidinggevende heeft te maken met zaken die zoveel mogelijk beheerst moeten worden. En er zijn situaties waarin zij/hij juist flexibel moet inspelen op wat zich op dat moment voordoet. Er worden kortom uiteenlopende, en soms tegengestelde eisen aan haar of hem gesteld. 

 

Het model onderscheidt een ‘speelveld’ met vier werkvelden en vier rollen voor de leidinggevende:

1) het primaire proces met de leidinggevende in de rol van ondernemer. Opdracht: zorg dat de juiste hoeveelheid diensten van de juiste kwaliteit op het juiste moment worden geleverd.

2) de processen, procedures en systemen met de leidinggevende in de rol van manager. Opdracht: zorg voor werkbare en nageleefde regels en procedures.

3) de medewerkers en hun teams met de leidinggevende in de rol van coach. Opdracht: zorg dat medewerkers goed met elkaar samenwerken en er aandacht is voor hun persoonlijke ontplooiing.

4) de markt van morgen met de leidinggevende in de rol van leider. Opdracht: zorgen voor het tijdig anticiperen op veranderingen.

Persoonlijk leiderschap – de leidinggevende weet zijn rollen goed te kiezen, te spelen en te combineren. Hij ontstijgt de waan van de dag en brengt rust en plezier bij de medewerkers en de afdeling. En niet in de laatste plaats ook bij zichzelf. 

Teamontwikkeling

Training Effectief samenwerken – 1 dag

In de regel is werken in teamverband een heel effectieve manier van werken. Samenwerken zorgt ervoor dat mensen met verschillende (vak)kennis elkaar aanvullen, de taken goed en gelijkwaardig verdelen en relevante zaken met elkaar afstemmen en besluiten nemen. Teams werken soepel samen wanneer zij een zekere taakvolwassenheid bereiken, en dat kost tijd. In de training leer je zelf collegiaal en samenwerkingsgericht te handelen en ook de samenwerkingsgerichtheid van je collega te versterken. Dan wordt samenwerken leuk en komen de beoogde resultaten beter en sneller tot stand. 

Training Leidinggeven aan een team – 1 dag

Om succesvol samen te werken hebben teams en zekere mate van sturing of coördinatie nodig (*). Als je een team hebt en jij bent daarvan de teamleider leer je de doelen van het team om te zetten in heldere taken, die te verdelen en toe te wijzen en daarbij goed af te stemmen en besluiten te nemen die gedragen worden. 

Teams ontwikkelen zich niet vanzelf tot een soepele eenheid, want er ontstaan onderweg spanningen en problemen. Teamgenoten kunnen van mening verschillen over aanpak, taaklast, planning, inzet etc. Als leidinggevende leer je de spanningen tijdig te herkennen en op te lossen op weg naar een taakvolwassen team. Daarin is het prettig en soepel werken en kun je als leidinggevende met een gerust hart erop vertrouwen dat het werk wordt gedaan 

(*) Bij zelforganiserende teams is dat anders en zorgen de teamleden zelf daarvoor en is er geen aangewezen teamleider. De ervaring daarmee leert dat het belangrijk is om van meet af aan als zelfsturend team te gaan werken.

Omgaan met agressie op de werkplek

Ons aanbod

• Training Omgaan met agressie tijdens het werk

Tijdens deze training krijgen deelnemers inzicht in de organisatienorm rondom omgaan met agressie en leren hiernaar te handelen. Vanuit dit inzicht werken we met de deelnemers op een praktische manier aan hun professionele vaardigheden zoals grenzen stellen en omgaan met emotioneel gedrag.

• Training Agressiewijzer

Tijdens deze training gaat een groep medewerkers (een team of een afdeling) gezamenlijk op zoek naar een gedragen norm rondom het thema agressie. Deze norm wordt beschreven in concreet gedrag zodat elke medewerker weet wat er van hem/haar verwacht wordt tijdens spanningsvolle situaties. Juist het vertrekken vanuit een gezamenlijke norm draagt enorm bij aan een veilige en weerbare werkvloer. 

• Training De veilige werkplek

Tijdens een maatwerk oefening waarin een escalatie op de werkplek wordt gesimuleerd, doorlopen we met de medewerkers het agressieprotocol. We onderzoeken of alle medewerkers professioneel reageren op emotioneel of ongewenst gedrag van klanten. Waar nodig adviseren we na afloop om aanscherping van het agressieprotocol.

Achtergrond
Medewerkers kunnen tijdens de uitvoering van hun taken te maken krijgen met spanningsvolle situaties. De impact van dergelijke situaties kan zijn dat de medewerker (onbewust) niet meer in staat is om professioneel te reageren. Onze Aldoende aanpak om de weerbaarheid van de medewerkers te vergroten, zorgt ervoor dat zij zich bewust worden van hun communicatie tijdens spanningsvolle situaties en met dit bewustzijn professioneel kunnen blijven handelen.

Loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

Ons aanbod

• Workshop Duurzame Inzetbaarheid voor medewerkers

Medewerkers willen graag werk dat past bij hun talenten en perspectief biedt op een loopbaan waarin zij zich verder kunnen ontplooien. Terwijl medewerkers zelf verantwoordelijkheid zijn voor hun loopbaan maken werkdruk en hoge eisen dat zij daar moeilijk of slechts weinig aan toekomen.

In de eendaagse Workshop Duurzame Inzetbaarheid onderzoekt de deelnemer met behulp van een zelftest zijn talent&competentieprofiel. Online bekijken we vervolgens het actuele vacatureaanbod en de aankomende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Met de zelftest en de arbeidsmarktverkenning brengt de deelnemer zijn persoonlijke match met de te verwachten ontwikkelingen in kaart. Vervolgens formuleert hij waar zijn talent&competentieprofiel goed aansluit en op welke onderdelen ontwikkeling nodig is. Dit vormt de input voor het maken van een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) als afsluiting van de workshop. In zijn POP omschrijft de deelnemer zijn verdere loopbaanwensen, de daarbij te ontwikkelen competenties en de mogelijkheden hoe dat daadwerkelijk te doen. Met zijn POP kan de deelnemer afspraken met zijn leidinggevende maken om hem daarbij te faciliteren.

• Workshop Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid

De leidinggevende overziet het geheel van de afdeling en hoe de medewerkers daarin presteren. Ook kijkt zij/hij naar de nabije toekomst en naar welke andere eisen er aan de medewerkers gesteld zullen gaan worden. Zo kan de leidinggevende al tijdig zien aankomen welke medewerker goed zal voldoen aan de toekomstige eisen, en bij welke dat minder het geval is. De inzetbaarheid van de laatste behoeft een impuls, de leidinggevende is daarbij de aangewezen figuur.

In de eendaagse workshop breng je de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers in kaart met behulp van de InzetScan. Vervolgens leer je om op een coachende wijze de medewerker bewust te maken van zijn toekomstige inzetbaarheid en daarbij een passend ontwikkelpad uit te stippelen. Je leert hoe de medewerker te faciliteren bij zijn ontwikkeling en de voortgang ervan te monitoren. De kunst daarbij is om steeds de goede balans te houden tussen het zelf nemen van verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid bij de medewerker te laten. Onderdeel van de workshop is het daadwerkelijk voeren van een inzetbaarheidsgesprek met een van je eigen medewerkers.

Communicatie

Training Feedback ontvangen en geven – 2 x 1 dagdeel

In twee keer een ochtend of middag leer je goed om te gaan met het kwetsbare geven en krijgen van feedback. We weten allemaal dat feedback belangrijk is om te leren en beter te worden. Toch vinden we feedback lastig. Dat komt omdat feedback gevoelens triggert bij jezelf en bij de ander. Door zorgvuldig en respectvol te anticiperen op de gevoeligheid lukt het wel en wordt feedback een waardevolle manier om zelf te leren en de samenwerking met anderen te verbeteren. Wat je leert is om de goede gelegenheid en het goede moment te kiezen, en je boodschap duidelijk en met de juiste intonatie te brengen. Je past dit direct toe en checkt met de handleiding hoe je het hebt aangepakt.

Training Gespreksvaardigheden – 1 x 1 dag

Je leert basisvaardigheden die je nodig hebt bij je communicatie met anderen. De kunst in communicatie is uiteindelijk begrijpen en begrepen worden. Daarbij gaat het om wat je zegt (inhoud) en hoe je het zegt (vorm). Je leert inhoud te onderscheiden van vorm en de “lading” bij jezelf en bij de ander te herkennen. Je leert vraagtechniek te gebruiken om de behoeften van de ander te weten te komen. En je leert hoe je je eigen behoeftes kenbaar kunt maken aan de ander en daarin stevig te zijn. 

Verkopen

Aldoende Verkoopschool 

De plek voor (aankomende) salesprofessionals om alle kneepjes van het verkoopvak te leren. Tevens de plek voor hulp en begeleiding bij het neerzetten van een (nieuwe) professionele verkooporganisatie.

Training Verkoopvaardigheden

Bureau Aldoende verzorgt samen met het gespecialiseerde bureau Hunter CCS een eendaagse on the job training van verkoopvaardigheden. Deze baseren wij op de uitgangspunten van Consultative Selling en Baseline Selling. 

We werken met de vaste methodiek van voordoen – samen doen – zelf doen.

 Na de training krijgen de deelnemers de opdracht om zelf een aantal verkoopgesprekken te voeren en daarover een evaluatie te schrijven: wat liep goed, welke resultaten zijn geboekt, wat kan nog beter en hoe. Hiervoor reiken wij een gerichte vragenlijst uit.

De Schrijfkamer 

Voor het maken van offertes en aanbestedingen bieden wij ondersteuning middels De Schrijfkamer. De verkoper stuurt zijn gemaakte offerte online naar onze schrijftrainer/coach, die vervolgens verbeteringen en suggesties geeft die je weer kunt verwerken in de uiteindelijke offerte.

Persoonlijk Leiderschap

In de organisaties van nu is de medewerker vooral zelf regisseur van zijn werk. Verwacht wordt dat hij of zij het vak beheerst, zijn werk goed organiseert en de gevraagde diensten op tijd en met goede kwaliteit levert. De training Persoonlijk Leiderschap biedt medewerkers en leidinggevenden de handvatten om aan de gestelde eisen te voldoen en plezier te hebben in het werk.

Tweedaagse training
“De dingen goed doen en de goede dingen doen” vraagt dat je weet wat je motiveert om uitstekende prestaties te leveren en wat je kwaliteiten en valkuilen zijn. Zelfkennis dus. In het Museum van de 20e eeuw in Hoorn onderzoek je op de eerste dag met behulp van een reeks opdrachten waar je vandaan komt, hoe je bent opgegroeid en wat je gevormd heeft. Je inventariseert en filtert ervaringen, op zoek naar waardevolle zaken die je kunt gebruiken om je werk goed en prettig te doen.

Op de tweede dag leer je de fijne kneepjes van het effectief organiseren van je werk. We behandelen de thema’s ‘effectief tijdbeheer’ en ‘assertief zijn’ om goed om te gaan met het schier eindeloze werkaanbod en de druk om snel te leveren. De Aldoende aanpak is: meteen toepassen wat je leert door middel van een serie uitvoeringsopdrachten. Een greep uit de onderwerpen: werken volgens de 7 eigenschappen van Covey, uitvoerbare weekagenda maken, flexibele aanpak kiezen, samenwerken met anderen en taken verdelen, resultaatafspraken maken. En we maken plezier met de komische herkenbare inzichten van Tim ‘Wereldkampioen Uitstellen’ Urban.

Werven en selecteren

Ons aanbod

Workshop Effectieve selectiegesprekken
In de eendaagse Workshop Sollicitatiegesprekken leer je op Aldoende wijze het selectiegesprek met
nieuw te werven medewerkers zo te voeren dat je de juiste informatie krijgt over de competenties van de sollicitant. Daarmee kun je vervolgens de goede beslissing nemen bij de keuze van de kandidaat.

In deze tijd hebben organisaties te maken met een grote behoefte aan mensen, terwijl er maar een gering aanbod is. Vaak komt een geïnteresseerde op voorspraak (via via) met een team in contact. Het team spreekt graag met mensen die interesse hebben en kan dan al snel iemand aannemen die geschikt lijkt. De beslissing wordt min of meer intuïtief genomen op basis van de eerste indruk en iemands beschikbaarheid voor het werk. Zo neemt echter ook het risico toe op een keuze die achteraf verkeerd blijkt. Dat kost dan tijd en geld en een hoop vervelend gedoe voor alle betrokkenen. In de workshop leer je de sollicitatiegesprekken zo te voeren dat je de juiste keuzes maakt. Het risico op een verkeerde keuze neemt aanzienlijk af. Je leert om ervaringsgericht de gevraagde competenties bij de sollicitant te onderzoeken. En je leert om je eerste indruk wel te gebruiken, maar die te testen met behulp van doorvragen. Een speels en leerzaam onderdeel is de Wie van de Drie quiz waarmee je je vraagtechniek leert aanscherpen. Bij voorkeur organiseren we de workshop zo dat hij direct voorafgaat aan te voeren sollicitatiegesprekken.

“Deze training geeft mij precies de juiste hadvatten om mijn taak als leidinggevende te weten en uit te voeren.”

Maak een afspraak

Zou loopbaanadvies uw medewerker (s) helpen om weer prettig te functioneren? We denken graag met u mee in de oplossingen voor uw uitdagingen. Laat een bericht achter en wij nemen contact met u op.

13 + 11 =

Adres en contact gegevens:

Luttik Oudorp 81a, 1811 MV, ALKMAAR

T. +31(0)72 2035600
E. info@bureaualdoende.nl

KvK Alkmaar: 63310015

MAATSCHAP BUREAU ALDOENDE

De professionals van Bureau Aldoende

Onze professionals hebben een opleiding in de psychologie of bedrijfskunde. Zij hebben jarenlange ervaring met leren en ontwikkelen van professionele vaardigheden en met het implementeren van verandering in organisaties.

Opdrachtgevers
Wij werken voor opdrachtgevers bij banken en verzekeraars, in de horeca, industrie, ziekenhuizen en zorginstellingen en in de publieke sector.

ALGEMEEN

Bureau Aldoende is als instelling opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Pin It on Pinterest