Interventies

Expertmeeting

Onder begeleiding van een gezaghebbend specialist wisselen inhoudelijke professionals inzichten en ervaringen uit. In de regel leidt de expert de meeting in met een inleiding, waarna een korte vraagronde volgt om zaken te verduidelijken. Vervolgens brengen de deelnemers eigen cases in om te bespreken en de visie van de expert daarbij te betrekken. Resultaat is een breder perspectief op een gekozen aanpak en mogelijke alternatieven. De kern van expertmeeting is het vergroten van de inhoudelijke kennis van zaken. Met onze aldoende aanpak van expertmeetings zorgen wij zowel in de voorbereiding als in de meeting zelf ervoor het accent te leggen op feitelijke ervaringen en uitvoerbaarheid als toetssteen te benadrukken.

Innovatieworkshops

Met innovatieworkshops helpen wij professionals en managers nieuwe manieren te vinden om het werk uit te voeren. Dat kan zijn een andere werkwijze voor een bestaande routine, of het creëren van een nieuwe dienst/product. De werkwijze is het bevragen van de bestaande werkwijze met als doel andere manieren te opperen. We maken gebruik van creatieve technieken om bestaande manieren van werken vanuit een ander perspectief te benaderen. In de volgende stap is experimenteren om de werkbaarheid van de andere manier van werken te toetsen. De zo opgedane ervaringen zijn weer input voor het verder ontwikkelen van de nieuwe werkwijze, de nieuwe dienst of het nieuwe product.

Coaching on the job

Coaching on the job betreft het functioneren van een persoon of van een team. Door middel van activerend observeren prikkelt de coach de gecoachte om de effecten van zijn of haar handelen te onderzoeken en effectievere manieren toe te passen. Daarvoor kijkt de coach in hoeverre de gekozen aanpak passend is in de situatie, het moment en de betreffende personen. Frequent feedback van de coach activeert de gecoachte om meteen al de feedback en handelingstips te gebruiken.

Individuele coaching. De Aldoende coach observeert het gedrag van de persoon of personen tijdens het werk. Vooraf bepalen coach en gecoachte zorgvuldig wat de thema’s zijn (specifieke competenties, taken, omstandigheden) om te observeren. Samen stellen zij vast wat de gecoachte wil bereiken met het specifieke thema: welk doel heb je voor ogen? Tijdens de coaching zijn er frequent reflectiemomenten die de coach en de gecoachte zelf bepalen. Uitgangspunt is dat reflectie alleen plaatsvindt tussen coach en gecoachte.

Teamcoaching. Bij teamcoaching observeert de coach de samenwerking in het team. Doorgaans observeert hij/zij die in teamsessies en overlegmomenten. Reflectie gebeurt in principe met het hele team. Afhankelijk van specifieke omstandigheden bouwt de coach individueel, in tweetallen of in kleiner verband reflectiemomenten in. Activerende reflecteren tijdens het overleg zorgt voor een besef van gewoontes en manieren van doen die ter plekke kunnen worden veranderd in een effectievere aanpak. Het team ervaart ter plekke de positieve effecten en geeft zo zijn eigen verbeterproces vorm. In principe wordt de teamcoaching afgesloten met een schriftelijke rapportage van bevindingen en aanbevelingen door de Aldoende coach.

“Ik realiseer me dat er op een belangrijk onderdeel helemaal geen regels zijn, die ga ik nu uitvoeren.”

Persoonlijk advies

Bel mij terug

Naam*
E-mailadres*
Organisatie*
Telefoonnummer*