Wat is een klacht?

Onder een klacht verstaat Bureau Aldoende iedere melding van een klant, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie, een en ander vallend binnen de condities van de overeengekomen  opdracht.

Hoe kunt u een klacht aanmelden?

1. Klachten worden bij Bureau Aldoende gemeld aan de heer Ruben Mogge. De heer Ruben Mogge is de klachtverantwoordelijke van Bureau Aldoende.
2. Bij ontvangst wordt de klacht geregistreerd in het klachtendossier. De klager ontvangt schriftelijk binnen vier weken een bevestiging van dat de klacht in behandeling is genomen.
3. Binnen zes weken (bij eenvoudige klachten) dan wel binnen drie maanden (bij complexe klachten) na indiening van de klacht ontvangt de klager een inhoudelijke reactie op de te behandelen klacht. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan wordt de klager hierover tijdig (ruim voor het verstrijken van deze periode) schriftelijk bericht met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd.
4. In het geval dat de klager en Bureau Aldoende er niet in slagen een bevredigende oplossing te vinden kan de klagende partij in beroep gaan bij de heer A. Klompé, Director Assessment Consultancy at GITP, a.klompe@gitp.nl.

Onze registratie van de klacht

1. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
2. De klachtenadministratie wordt tot minimaal 1 jaar na afhandeling van de klacht bewaard

 

Adres en contact gegevens:

Harrelaers 37, 1852 KT, HEILOO

T. +31(0)72 2035600
E. info@bureaualdoende.nl

KvK Alkmaar: 63310015

MAATSCHAP BUREAU ALDOENDE

De professionals van Bureau Aldoende

Onze trainers hebben een opleiding in de psychologie en jarenlange ervaring in het vak van leren en ontwikkelen van professionele vaardigheden. Zij hebben affiniteit en ervaring met praktijk- en functiegericht leren.
Opdrachtgevers

Opdrachtgevers
Wij werken voor opdrachtgevers binnen de sectoren bank- en verzekeringswezen, horeca, industrie, publieke sector, zorg & welzijn en wetenschap & onderzoek
.

ALGEMEEN

Bureau Aldoende is als instelling opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

ontwikkeld door Be Ink • Masters in Print