Klachtenprocedure

Wat is een klacht?

Onder een klacht verstaat Bureau Aldoende iedere melding van een klant, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie, een en ander vallend binnen de condities van de overeengekomen opdracht.

Hoe kunt u een klacht aanmelden?

1. Klachten worden bij Bureau Aldoende gemeld aan de heer Ruben Mogge. De heer Ruben Mogge is de klachtverantwoordelijke van Bureau Aldoende.
2. Bij ontvangst wordt de klacht geregistreerd in het klachtendossier. De klager ontvangt schriftelijk binnen vier weken een bevestiging van dat de klacht in behandeling is genomen.
3. Te allen tijde ontvangt u binnen 4 weken u een inhoudelijke reactie. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan wordt de klager hierover tijdig (ruim voor het verstrijken van deze periode) schriftelijk bericht met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd.
4. In het geval dat de klager en Bureau Aldoende er niet in slagen een bevredigende oplossing te vinden kan de klagende partij in beroep gaan bij de heer J.Veerman, Directeur H&S Adviesgroep , j.veerman@hsadviesgroep.

Het oordeel van de heer Veerman is voor Bureau Aldoende bindend; eventuele consequenties worden door Bureau Aldoende snel afgehandeld.

Onze registratie van de klacht

1. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
2. De klachtenadministratie wordt tot minimaal 1 jaar na afhandeling van de klacht bewaard